Общи условия за ползване

Настоящите Общи условия регулират ползването на интернет-сайта www.easydoor.bg – виртуален информационен портал с интернет магазин за поръчка на оборудване за бани, включващо санитарен порцелан, керамични плочки, фаянс, гранитогрес, смесителни батерии, аксесоари и мебели за баня, В и К части и тръби, вани,  душ кабини и др. от каталога на „ИЗИДОР” ЕООД, и взаимоотношенията на „ИЗИДОР” ЕООД /Търговец/, с клиентите на магазина.


Глава 1. Общи разпоредби.


1. „ИЗИДОР” ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 115122541, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 153. Основен предмет на дейност на дружеството е търговия на едро и дребно с цялостно оборудване за бани, включващо санитарен порцелан, керамични плочки, фаянс, гранитогрес, смесителни батерии, аксесоари и мебели за баня, В и К части и тръби, вани,  душ кабини и др.

2. „ИЗИДОР” ЕООД е собственик на сайта www.easydoor.bg – виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България и предназначен да дава възможност на своите потребители да поръчват и получават срещу заплащане книги от каталога на Търговеца.

3. „ИЗИДОР” ЕООД има право да поставя в www.easydoor.bg препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел, доколкото последните не накърняват правата на потребителите.

4. Клиентът може да използва сайта www.easydoor.bg като гост или чрез специално създаден за целта потребителски профил за многократно ползване. При създаване на потребителски профил клиентът се регистрира с посочен от него електронен (e-mail) адрес и избрана от него парола. При създаване на потребителски профил клиентът декларира, че е съгласен с настоящите общи условия и с политиката за защита на личните данни на „ИЗИДОР” ЕООД.


Глава 2. Условия за поръчване и доставка.


5. „ИЗИДОР” ЕООД поддържа на сайта www.easydoor.bg каталог от артикули – санитарен порцелан, керамични плочки, фаянс, гранитогрес, смесителни батерии, аксесоари и мебели за баня, В и К части и тръби, вани,  душ кабини и др., които могат да бъдат поръчвани от клиентите. В случай, че някой от артикулите е с изчерпана наличност, това е указано изрично на сайта.

6. В случай, че клиентът не се е регистрирал чрез потребителски профил, след като избере артикулите, които желае да закупи, той следва да избере дали да извърши покупката като гост или да създаде потребителски профил за многократно ползване. И в двата случая клиентът следва да декларира, че е съгласен с настоящите общи условия и с политиката за защита на личните данни на „ИЗИДОР” ЕООД.

7. Клиентът следва да избере начин на доставка и начин на плащане. Стойността на доставката според избрания начин на доставка се добавя към стойността на поръчката. В случай че клиентът има допълнителни изисквания по отношение на поръчката и доставката на избраните артикули, същите следва да бъдат посочени като коментар към поръчката.

8. „ИЗИДОР” ЕООД може да записва IP адреса на потребителя и всякаква друга информация, представляваща лични данни и необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия. „ИЗИДОР” ЕООД декларира, че съхраняването и обработването на личните данни на клиента ще се извършва съгласно Политиката за защита на личните данни, утвърдена от Управителя на „ИЗИДОР” ЕООД и публикувана на интернет-портала www.easydoor.bg.

9. След въвеждане на всички необходими данни клиентът следва да потвърди поръчката и крайната сума, която следва да заплати чрез бутона „Потвърди поръчката”. 

10. Заплащането на поръчката се извършва по банков път по посочена на сайта банкова сметка или чрез наложен платеж при доставката. В случай, че клиентът е избрал плащане по банков път и дължимата сума по поръчката не постъпи по банковата сметка на „ИЗИДОР” ЕООД в 3-дневен срок от потвърждаване на поръчката, поръчката се смята за отменена от клиента и не обвързва „ИЗИДОР” ЕООД.

11. В случай, че клиентът е избрал плащане чрез банков превод, „ИЗИДОР” ЕООД осигурява доставката на поръчаните артикули в срок от 3 дни от заверяване на сметката на дружеството с дължимата сума по поръчката. В случай, че клиентът е избрал плащане с наложен платеж, доставката се извършва в тридневен срок от потвърждаване на поръчката.


Глава 3. Договор.


12. Потвърждаването на поръчката от страна на клиента с натискане на бутона „Потвърди поръчката” има силата на съгласие за сключване на договор между него и „ИЗИДОР” ЕООД. Потвърждаването на поръчката имата силата на съгласие с настоящите Общи условия.

13. В случай, че при доставка на артикулите клиентът откаже да ги получи и да заплати цената, „ИЗИДОР” ЕООД си запазва правото да предприеме необходимите действия за реализиране на вземането си по съдебен ред.


Глава 4. Дефекти и рекламации. 


14. В случай, че някой от артикулите, поръчани на www.easydoor.bg и доставен на клиента има производствен дефект, клиентът следва да се свърже с „ИЗИДОР” ЕООД и да изпрати снимка с констатирания дефект. В този случай „ИЗИДОР” ЕООД се задължава да изпрати на клиента нов артикул без дефект.

15. В случай, че някой от артикулите, поръчани на www.easydoor.bg и доставен на клиента има дефект, появил се при доставката, „ИЗИДОР” ЕООД не носи отговорност за него. В този случай клиентът следва да търси отговорност за дефекта от организацията извършваща доставката на артикулите.


Глава 5. Авторски права. Отговорност.


16. Всички търговски марки, използвани на www.easydoor.bg са изключителна собственост на техните собственици и не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани или използвани по какъвто и да било начин от трети лица без съгласието им.

17. Авторските права върху снимковите материали, използвани на www.easydoor.bg са собственост на „ИЗИДОР” ЕООД и те не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани или използвани по какъвто и да било начин от трети лица без съгласието на „ИЗИДОР” ЕООД.

18. Артикулите, предлагани на www.easydoor.bg, не могат да бъдат използвани за търговски цели без изричното съгласие на „ИЗИДОР” ЕООД. Всяко копиране или възпроизвеждане по какъвто и да е начин и използване за търговски цели представлява нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и ще бъде преследвано със цялата строгост на закона. 


Глава 6. Информация


19. „ИЗИДОР” ЕООД има право да събира и съхранява информация за потребителите си, включително и лични данни по смисъла на ЗЗЛД и GDPR, при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им. 

20. Съхраняването и обработването на личните данни на клиентите се извършва съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и съобразно Политиката на защита на личните данни, утвърдена от Управителя на „ИЗИДОР” ЕООД


Глава 7. Допълнителни разпоредби


21. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

22. Всички противоречия, възникнали между „ИЗИДОР” ЕООД и клиентите на www.easydoor.bg ще се разрешават чрез преговори и споразумение, а когато такова не може да бъде постигнато, споровете ще се решават от компетентния съд.


Авторските права върху настоящите общи условия са собственост на адв. Атанас Костадинов, Адвокатска кантора „Костадинов и партньори”, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 154, ет. 3, тел. 032/940778. Общите условия или част от тях не могат да се използват, копират или възпроизвеждат без неговото изрично съгласие, изразено в писмена форма.